પત્નીએ પૂછયું...
પત્ની: કયાં છો???? 😝
પતિ  : યાદ છે????? ધનતેરસના દિવસે આપડે જવેલર્સ ની દુકાને ગ્યા તા ને તે એક હાર પસંદ કરયો તો.... 😝

પત્ની: હાં, 😝
પતિ  : અને હાં તે સમયે મારી પાસે પૈસા નહોતા.... 😝

પત્ની (ખુશ થઈને) : હાં યાદ છે..... 😜
પતિ  : અને મેં કીધુ તુ કે આ હાર મું તને એક દિવસ જરૂર લઈ દઈશ.... 😝

પત્ની: વધારે ખુશી થઈને: હાં હાં, બહુ સારી રીતે યાદ છે મને એ.... 😝
પતિ  : બસ એની બાજુની દુકાનમાં વાળ કપાવું સુ.....થોડોક મોડો આવીશ
😂 😝 😜 😘 😚 😊 😃 😄 😉
LOL!!
Wife  : अमारा गाम मा पहेलवहेलो रेडियो मारा पप्पा लाव्या हता.  

Husband : तारी मम्मी विशे आवु न बोलाय, डोबी !  

😂😂😂😂😆
Husband Wife Joke in Gujarati
વાઈફ :તમને યાદ છે મે કઈ સાડી પહેરી હતી તમે મને પહેલી વાર જોવા આવયા તયારે ?

પતી: ના યાદ નથી

વાઈફ: એનો અર્થ તમે મને ચાહતા નથી.. 

પતી: ના એવુ નથી, માણસ પાટા પર આપઘાત કરવા જાય, 
તયારે જોતો નથી કે રાજધાની છે કે શતાબદી....
😀😆😛😜😝
Gujarati Joke: Married man after 10 years
એક અવલોકન:😂

પરિણીત પુરુષ 

જ્યારે દસ વર્ષ પછી 

પોતાની વાઇફ સાથે 

ફોટો પડાવતો હોય છે ત્યારે 

તેના ચહેરા પર 

એક નિર્દોષ કેદી જેવા ભાવ હોય છે..
😂😜