પત્ની પતિને – તમે મને કેટલો પ્રેમ કરો છો?

પતિ – ગાંડી, તું કહે તો તારુ એંઠુ ઝેર પણ પી જાઉં, વિશ્વાસ ન હોય તો અજમાવી જો… 

😂😂😂😜😜😜