ગમશે નહી તો ગમાડવુ પડશે સાહેબ... 
જીવન તો રમકડુ છે રમાડવુ પડશે .....