બુફે નો જમાનો આવ્યો,,
 નથી બેસતી હવે પંગત..

સંગત માં તો હર કોઈ છે,,
પણ કહેવું કોને અંગત..???