મુકેશ અંબાણી એ જમણવાર રાખ્યું 
 
બધા ને એક હોલ માં બેસાડ્યા 

૨ રૂપિયા મા જમણવાર .... 

બધા જમતા હતા ત્યાં તો બીજી જાહેરાત કરી 

૧ રૂપિયા મા સાંજનુ જમણવાર 

બીજા લોકો પણ આવ્યા હોલ ખીચોખીચ ...

બધા જમતા હતા ત્યાં તો ત્રીજી જાહેરાત કરી 

૫૦ પૈસા રાતે જમણવાર

આખુ ગામ આવી ગયું . બધા ખૂબ જમ્યા

હોલ બંધ કરી દેવા મા આવ્યો

ફરીથી જાહેરાત થઈ....સંડાસ જવાના ૧૦૦૧ રૂપિયા 
જીયો dil se....