વાઈફ :તમને યાદ છે મે કઈ સાડી પહેરી હતી તમે મને પહેલી વાર જોવા આવયા તયારે ?

પતી: ના યાદ નથી

વાઈફ: એનો અર્થ તમે મને ચાહતા નથી.. 

પતી: ના એવુ નથી, માણસ પાટા પર આપઘાત કરવા જાય, 
તયારે જોતો નથી કે રાજધાની છે કે શતાબદી....
😀😆😛😜😝