રવિવારે 💂પતિ વાળ કપાવી ને ઘરે આવ્યો 
પતિ : હું તારા કરતા ૧૦ વરસ 😃નાનો લાગુ છું ને
હાજર જવાબી પત્ની :
ટકો 👶કરાવી નાખો ,
જનમ્યા હોય ને અેવા લાગશો😝😛😜