કાકી : હુ ખોવાઇ જાવુ તો તમે શુ કરો........

કાકા : પેપર મા ન્યુઝ છપાવુ .અને તારો ફોટો મુકુ........

કાકી : શુ  લખો.......

કાકા : જેને  મળે  એની....😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝