😜😜😄😄પત્ની (ન્યુઝ પેપર માં કોયડો ભરતા ભરતા): 
એજી... સાંભળો છો..!!

નસીબદારને બે અક્ષરમાં શું કહેવાય..? 🤔

*પતિ : વાંઢો*

🙄😁😂