પતિ : માય કમ્પ્યુટર પર રાઈટ ક્લિક કર 
પત્ની ; કર્યું 
પતિ : ફોલ્ડર ખુલ્યું ?
પત્ની :હા 
પતિ : હવે ઉપર જો શું દેખાય છે ?

પત્ની : પંખો . 
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
👌👌👌👌👌👌 
પતિ : લટકી જા ?
સાલી અભણ 😡