પ્રેમ થવાની તૈયારી મા હતો 

પેલી દર અઠવાડિયે રીચાર્જ કરાવવા આવતિતિ


ત્યાં મુકા એ 4G લોન્ચ કરી દીધુ, 

😍😜😍😂

-ભિખા ની અધૂરી પ્રેમ કહાની 😢