૨૦૩૫ માં

છોકરો: પપ્પા તમે અને મમ્મી પહેલી વાર કેવી રીતે મળ્યા હતા?

પપ્પા: હું અને તારી મમ્મી ૨૦૧૬ માં એક બેન્ક ની લાઈન માં ઉભા હતા.લગભગ ૬ કલાક લાઈન માં જોડે હતા બસ ત્યારે જ...