શિક્ષક : 
૧) તેણે વાસણ ધોયા 
૨) તેણે વાસણ ધોવા પડયા
આ બંને વાક્ય માં શું તફાવત છે ? 

બકો : 
પ્રથમ વાક્ય માં કર્તા અવિવાહિત છે
જયારે બીજા વાક્ય માં કર્તા વિવાહિત છે.