ઝીંદગીના સફર માં માત્ર
એટલું જ શીખ્યો છું,
સાથ કોઈક-કોઈક જ આપે છે
પણ ધક્કો મારવા બધા
તૈયાર બેઠા છે.