"સંબંધ" એ નથી કે કોની પાસે થી કેટલું "સુખ" મેળવો છો,

"સંબંધ" તો એ છે કે કોના વિના કેટલી "એકલતા" અનુભવો છો...!!